::: Hyundai :::

  ຕົວແທນ ຂາຍ


  ຫ້ອງຂາຍ : ອາລຸນໃໝ່
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ
  ບ້ານ : ໜອງບອນ
  ເມືອງ : ໄຊເສດຖາ
  ແຂວງ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  ອີເມລ : Sunny2010ny@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 455 075
  ແຟກ : 021 455 075
  ມືຖື : ນາງ ເພັດສີລາ 020 5552 6954
  ຫ້ອງຂາຍ : ອັດຕະປື
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເບີ 7
  ບ້ານ : ເວີນແຄນ
  ເມືອງ : ອັດຕະປື
  ແຂວງ : ອັດຕະປື
  ອີເມລ : Pin.kathery@facebook.com
  ໂທລະສັບ : 036 210160
  ແຟກ : 036 210161
  ມືຖື : ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ 020 99918424
  ຫ້ອງຂາຍ : ໂອໂຕ້ຊິຕີ້
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນອາຊຽນ
  ບ້ານ : ນາຄຳ
  ເມືອງ : ສີໂຄດຕະບອງ
  ແຂວງ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  ອີເມລ : amphayvone@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 550 441
  ແຟກ : 021 550 445
  ມືຖື : 020 5552 6953
  ຫ້ອງຂາຍ : ຊຽງຂວາງ
  ທີ່ຢູ່ :
  ບ້ານ : ຈອມທອງ
  ເມືອງ : ເມືອງຄຳ
  ແຂວງ : ຊຽງຂວາງ
  ອີເມລ : Yaiyai2015@gmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 211538
  ແຟກ : 021 213 571
  ມືຖື : 020 9933 3346
  ຫ້ອງຂາຍ : ຫຼວງນ້ຳທາ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນຫຼວງນ້ຳທາ
  ບ້ານ : ວຽງເໜືອ
  ເມືອງ : ນ້ຳທາ
  ແຂວງ : Luangnumtha
  ອີເມລ : keo_08@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 086 212 308
  ແຟກ : None
  ມືຖື : ນາງ ແກ້ວມາລາ 020 9999 5236
  ຫ້ອງຂາຍ : ຫຼວງພະບາງ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ
  ບ້ານ : ດອນເກົ່າ
  ເມືອງ : ຫຼວງພະບາງ
  ແຂວງ : ຫຼວງພະບາງ
  ອີເມລ : bsourisay@yahoo.com
  ໂທລະສັບ : 071 212 400
  ແຟກ : 071 212 400
  ມືຖື : 020 5557 0090
  ຫ້ອງຂາຍ : ອຸດົມໄຊ
  ທີ່ຢູ່ :
  ບ້ານ : ວັງໄຫ
  ເມືອງ : ໄຊ
  ແຂວງ : ອຸດົມໄຊ
  ອີເມລ : Dawon_uDomchai@hotmail.co.th
  ໂທລະສັບ : 081 312 432
  ແຟກ : 081 312 499
  ມືຖື : 020 5568 0511
  ຫ້ອງຂາຍ : ປາກຊັນ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້
  ບ້ານ : ຫ້ວຍສຽດ
  ເມືອງ : ປາກຊັນ
  ແຂວງ : ບໍລິຄຳໄຊ
  ອີເມລ : Noksvlao@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 030 2819260
  ແຟກ :
  ມືຖື : 020 2248 8444; 020 55552464
  ຫ້ອງຂາຍ : ປາກເຊ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້
  ບ້ານ : ໂພນກຸງ
  ເມືອງ : ຫ້ອງຂາຍປາກເຊ
  ແຂວງ : ຈຳປາສັກ
  ອີເມລ : Bounthong.tks@kolaogroup.com
  ໂທລະສັບ : 031 260 340
  ແຟກ : 031 260 341
  ມືຖື : ທ້າວ ບຸນທົ່ງ 020 2804 0247;​020 59033990
  ຫ້ອງຂາຍ : ໂພນສີນວນ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນບູລິຈັນ
  ບ້ານ : ບູລິຈັນ
  ເມືອງ : ສີສັດຕະນາກ
  ແຂວງ : ນະຄອນຫຼວງ.
  ອີເມລ : Vanxay_Kolao@hotmailmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 811 038
  ແຟກ : 021 410 114
  ມືຖື : 020 5552 6834
  ຫ້ອງຂາຍ : ສາລະວັນ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກ 20
  ບ້ານ : ກິໄລແມັດທີສອງ
  ເມືອງ : ສາລະວັນ
  ແຂວງ : ສາລະວັນ
  ອີເມລ : Simoukda_dola99@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 034 212 110
  ແຟກ : 034 212 110
  ມືຖື : 020 5481 1111
  ຫ້ອງຂາຍ : ສະຫວັນນະເຂດ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້.
  ບ້ານ : ອຸດົມວິໄລ
  ເມືອງ : ໄກສອນພົມວິຫານ
  ແຂວງ : ສະຫວັນນະເຂດ
  ອີເມລ : Visoukha_svk@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 041 260 400
  ແຟກ : 041 213 342
  ມືຖື : ທ້າວ ວິສຸຂະ 020 2260 9575
  ຫ້ອງຂາຍ : ຊຽງຂວາງ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນ 1 D.
  ບ້ານ : ທົ່ງມີໄຊ
  ເມືອງ : ແປກ.
  ແຂວງ : ຊຽງຂວາງ
  ອີເມລ : SyPhaKeomotor@yahoo.com
  ໂທລະສັບ : 061 211 538
  ແຟກ : 061 213 571
  ມືຖື : ນາງ ນິລະມົນ 020 5503 3544

  ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ


  ຫ້ອງຂາຍ : AS
  ທີ່ຢູ່ : ບູລີຈັນ
  ບ້ານ : ຖະໜົນບູລິຈັນ
  ເມືອງ : ສີສັດຕະນາກ
  ແຂວງ : ນະຄອນຫຼວງ
  ອີເມລ : Sunny2010ny@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 410 114
  ແຟກ : 021 410 115
  ມືຖື : 020
  ຫ້ອງຂາຍ : ປາກຊັນ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້
  ບ້ານ : ຫ້ວຍສຽດ
  ເມືອງ : ປາກຊັນ
  ແຂວງ : ບໍລິຄຳໄຊ
  ອີເມລ : Noksvlao@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 030 2819260
  ແຟກ :
  ມືຖື : 020 2248 8444; 020 55552464
  ຫ້ອງຂາຍ : ຊຽງຂວາງ
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນ 1 D.
  ບ້ານ : ທົ່ງມີໄຊ
  ເມືອງ : ແປກ.
  ແຂວງ : ຊຽງຂວາງ
  ອີເມລ : SyPhaKeomotor@yahoo.com
  ໂທລະສັບ : 061 211 538
  ແຟກ : 061 213 571
  ມືຖື : ນາງ ນິລະມົນ 020 5503 3544

  ລົດ​ມື ສອງ


  ຫ້ອງຂາຍ : Used car
  ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນ ອາຊຽນ
  ບ້ານ : ອຸບມຸງ
  ເມືອງ : ສີໂຄດຕະບອງ
  ແຂວງ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  ອີເມລ : Sath-2006@hotmail.com
  ໂທລະສັບ : 021 520 554
  ແຟກ : 021 520 259
  ມືຖື : 020 5553 3766