::: Hyundai :::

 

 

ພາຍນອກ Exterior

ກະຈັງໜ້າລັກສະນະ 6 ຫຼ່ຽມ
ອອກແບບມາພ້ອມຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຫຼູຫລາ

ໄຟຕັດໝອກ LED
ຕາໄຟໝອກທັງໜ້າລົດສວຍງາມ ແບບ LED 

ລໍ້ແມັກຂອບ 14 ນີ້ວ
ລັກສະນະພິເສດລໍ້ແມັກຂອບ 14 ນີ້ວ

ຕາໄຟໜ້າ
ຕາໄຟໜ້າມີການອອກແບບຂອບເບື້ອງເທີງເປັນສີເງິນ
ໄຟສັນຍານລ້ຽວໃນແວ່ນຂ້າງ
ອອກແບບເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການລ້ຽວ
ຕາໄຟຫລັງ LED
ລັກສະນະໄຟທ້າຍທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ສວຍງາມ
ພາຍໃນ Interior
ຄຸນສົມບັດ Option Features
Dimension (Outer)