::: Hyundai :::

   

  ຮຸນໄດມີການຮັບປະກັນລົດຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

  ທ່ານຕ້ອງກວດເຊັກລົດເປັນປະຈຳຫຼືບໍ່?

  ຍານພາຫະນະຈະມີການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຫຼືການນຳໃຊ້ລົດເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ສະນັ້ນ ຮຸນໄດໄດ້ມີວິທີກຳນົດການບຳລຸງຮັກສາຍານພາຫະນະ. ນອກຈາກນີ້ການບຳລຸງຮັກສາລົດເປັນປະຈຳຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລ້ວຍັງຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຍານພາຫະນະໃຫ້ດົນຂຶ້ນ

   

  ກາລຸນນາກວດສອບຍານພາຫະນະຕາມໄລຍະທາງໃສ່ຕາຕະລາງລຸມນີ້, ສຳລົບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງຕາມປື້ມຄູ່ມື